Maandelijkse gift Maandelijkse gift
Na de veertigdagentijd actie starten we weer met de reguliere acties.
Maand April 2021.

Hulp op de Cariben.
De Caribische eilanden zijn grotendeels afhankelijk van toerisme.
Door de coronapandemie is dit vrijwel volledig stil gevallen.
Hierdoor is de werkloosheid op de eilanden enorm.
Steeds meer huishoudens zakken onder de armoede grens!

Het Rode kruis coordineert de hulpverlening.
o.a. voedselpakketten
voorlichting corona
psychosociale hulp
ondersteuning huisartsen
De Diaconie heeft voor deze actie 150 euro overgemaakt!!
Hartelijke groeten van uw Diaconie. 
 
Maandelijkse gift Maandelijkse gift
Het bedrag van de opbrengst van de mondkapjes voor AfricanDo is 360,00 euro.
Tevens zou ik u het bedrag laten weten dat ik voor het Leger des Heils over zou maken. ( collectegelden).
Wij kregen van de eigenaar schaapskooi een gift van 500,00 euro om ter verdelen onder het ZWO en Diaconie, om te besteden aan een goed doel Wij hebben 250,00 euro aan Het Leger des Heils overgemaakt.
Daarom heb ik voor de collectegelden een ander doel uitgezocht.
Dit is Stichting Timon geworden.
Stichting Timon is een Nederlandse diakonale organisatie voor hulpverlening en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. De stichting wil jongeren, (jong)volwassenen en ouders helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. De organisatie voert deze missie uit op basis van en geïnspireerd door de christelijke levensovertuiging. Hulp wordt geboden, ongeacht de geloofs- of levensovertuiging van de hulpvrager.
Het bedrag dat hier naar over gemaakt is, is145,00 euro.
Met vriendelijke groet.
Helma

 
 
Maandelijkse gift Maandelijkse gift
Een bericht vanuit de diaconie.
De afgelopen 2 donderdagen is er aan de voedselbank 2 uitwasbare mondkapjes per pakket geschonken. Deze zijn besteld bij Bert Broers.
De opbrengst van de verkoop is voor AfricanDo.
Ook is er in oktober en november een online diaconiecollecte geweest.
We hebben hiernaast nog een bijdrage ( 75,00 euro )voor de onlinediensten geschonken. Wij hebben gemeend om deze tezamen met de collecte van oktober en november als gift over te maken aan het Leger de Heils.
Daar november nog niet voorbij is kunnen we nog niet het bedrag vermelden wat er overgemaakt word.
Beide bedragen van de giften hoort u in het volgend kerknieuws.
Hartelijk dank voor uw gaven.
Met een vriendelijke groet vanuit de diaconie. 
 
diaconie diaconie

De diaconie van onze kerk is betrokken bij allerlei zaken die in onze kerkelijke gemeente spelen. In de kerkdiensten is dat onder andere zichtbaar in de collectes die we verzorgen.
Ook valt de bediening van het Heilig Avondmaal binnen de taak van onze diaconie, want hierdoor is men verbonden met allen die God ter harte gaan.

Buiten de landelijk vastgestelde bijdragen aan o.a. “kerkinactie” willen we graag ruimte houden voor eigen acties en/of projecten. De gelden die beschikbaar komen kunnen we gebruiken voor doelen die ook taken zijn van de diaconie, namelijk:
- Kerktelefoon
- Financiële hulp binnen de eigen kerk
- Wij steunen: “ICS” met een bijdrage voor ons adoptie - kind.
- Er is een vrijwilligersnetwerk opgezet, waarin vrijwilligers mensen uit onze  gemeente, die kortdurend hulp nodig hebben, ondersteunen.
- We helpen actief mee met de voedselbank en ondersteunen hen financieel.
- We ondersteunen het Hospice in Emmen financieel.
- De ouderen in onze gemeente krijgen een paasgroet persoonlijk thuisbezorgd.
 

lees meer ยป